Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov

 

Všeobecné informácie

V súlade s nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov  prevádzkovateľ:

Dr. Alfen – Spine Center, s. r. o.
Národná 813/6
010 01 Žilina
info@liecbachrbtice.sk

IČO: 54 495 288
DIČ: 2121686798
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Vložka číslo: 79298/L, Oddiel: Sa

Toto vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov poskytuje základné informácie o vašich právach, pri spracúvaní osobných údajov Prevádzkovateľom a informácie o prístupe k osobným údajom.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

V našom centre spracúvame osobné údaje, tzn. informácie, ktoré sa týkajú identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ako napr. vaše meno a adresu, v súlade s ustanoveniami všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR).

Pokiaľ ste nám udelili súhlas na spracúvanie osobných údajov na konkrétne účely, spracúvanie je na základe vášho súhlasu zákonné. Dotknutá osoba môže udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov pred jeho odvolaním.

Vaše osobné údaje spracúvame sčasti na plnenie zmluvy, ktorú sme uzatvorili s vami na základe vašej žiadosti alebo na účely vykonania opatrení pred uzatvorením zmluvy, ako napr. v rámci jestvujúcej povinnosti poskytnúť vám naše služby.  Ďalšie podrobnosti o príslušných účeloch spracúvania osobných údajov nájdete vždy v smerodajnej zmluvnej dokumentácii a podmienkach účasti.

Pokiaľ je to nevyhnutné, spracúvame vaše údaje na ochranu našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretích subjektov.  Patria sem:

  • reklama alebo prieskum trhu a prieskum verejnej mienky, ak ste nenamietali proti použitiu vašich osobných údajov
  • uplatňovanie právnych nárokov a obhajoba v právnych sporoch
  • zaistenie IT bezpečnosti a IT prevádzky
  • zabránenie páchaniu trestných činov a ich objasňovanie
  • stráženie pomocou videokamier na ochranu domového práva, na zhromažďovanie dôkazov alebo na usvedčovanie
  • opatrenia v súvislosti s bezpečnosťou budov a zariadení
  • opatrenia na zabezpečenie domového práva

ZODPOVEDNÁ OSOBA

Na bezpečné spracúvanie osobných údajov a súlad spracúvania s nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov dohliada Zodpovedná osoba, na ktorú sa v prípade uplatnenia svojich práv môžete obrátiť.

Kontaktné údaje :

Dr. Alfen – Spine Center, s. r. o.

Mail: info@liecbachrbtice.sk

Korešpondenčná adresa: Národná 813/6, 010 01 Žilina