Dr. Florian Maria Alfen

Dr. med. Florian Alfen je popredný endoskopický operatér metódy TES, ortopéd, športový lekár a chiropraktik.

Vo svojej dlhoročnej praxi sa venuje práve liečbe bolesti chrbtice. Celá cesta liečenia bolesti chrbtice začala, keď mal on sám problém s platničkou na krčnej chrbtici. Toho času začal navštevovať obdobné cvičenie na strojoch ale až v ďalekej Amerike pod názvom SPINE-EX. Za 2 mesiace mal problém vyriešený a mohol pokračovať v práci. Zaujalo ho to a tak stroje doniesol do Nemecka kde so svojim výskumným tímom pracujú na neustálom zlepšovaní stavov svojich pacientov. Stroje MTT Dr.Alfena zohrávajú momentálne veľmi dôležitú úlohu aj ako časť rehabilitácie pilotov F1, komerčných pilotov a astronautov.

„Pre mnohých ľudí bolesti chrbta znižujú kvalitu života a schopnosť podávať výkon v práci či športe. Z mojej vlastnej skúsenosti a presvedčenia Vám chcem predstaviť koncept, ktorý Vás môže zbaviť v krátkej dobe bolesti chrbta a dlhodobo pomôcť bez nutnosti operácie“.

Florian Maria Alfen

Prezident GMKT, popredný endoskopický operatér metódou TES, odborný ortopéd, športový lekár, chiropraktik

Štúdia

VEDECKÉ ZÁKLADY TERAPIE DR. ALFEN

Medicínska tréningová terapia podľa Dr. Alfen je založená na najnovších vedeckých poznatkoch a neustále sa ďalej rozvíja prostredníctvom vlastných štúdií, ktoré prebiehajú v spolupráci s mnohými univerzitami. V nasledujúcom texte sú uvedené aktuálne vedecké údaje o patogenéze chronickej bolesti chrbta a výsledný vývoj a účinnosť terapie prístrojov Dr. Alfena poukazujú na:

Atrofia a tuková infiltrácia v hlboko uložených autochtónnych chrbtových svaloch sa považujú za hlavnú príčinu chronických problémov s chrbtom a krkom

Veľký počet štúdií teraz jasne preukázal, že hlboko uložené autochtónne chrbtové svaly majú kľúčovú funkciu pri narovnávaní a stabilizácii chrbtice. Oslabenie alebo strata tkaniva (atrofia) týchto svalov predstavuje jednoznačný rizikový faktor pre rozvoj akútnej a chronickej bolesti chrbta. Je dokázané, že cielený tréning týchto svalov znižuje toto riziko a odstraňuje existujúce bolesti.

Morfologické štúdie ukázali, že pacienti s chronickými problémami s chrbtom a krkom majú v porovnaní so zdravými ľuďmi rozpoznateľnú atrofiu autochtónnych svalov a lokálne svalové tukové zásoby [3-6]. Okrem toho je u pacientov s chrbtom často vážne narušená motorická kontrola alebo kontrola týchto svalov. Tieto morfologické a neuromuskulárne zmeny majú za následok narastajúcu stratu stability v oblasti chrbtice, čo podporuje rozvoj herniovaných platničiek a degeneratívne zmeny, ako je spondylartróza a stenózy. Silné autochtónne chrbtové svalstvo je teda preukázané ako nevyhnutné pre zdravý chrbát.

Fyzická aktivita a cvičenie majú len obmedzený účinok v boji proti symptómom

Početné štúdie ukázali, že fyzická nečinnosť má príčinnú súvislosť so vznikom nestability chrbtice, a preto sa priamo podieľa na vzniku bolesti chrbta. Táto asociácia je ešte výraznejšia s pribúdajúcim vekom [10,12]. Cvičenie ako také ako terapeutické opatrenie sa však nezdá byť patentovaným riešením problému. V skutočnosti bolo pozorované, že najmä vrcholoví športovci, ktorí dosahujú špičkový fyzický výkon každý deň a v neposlednom rade aj vďaka tomu majú silné kostrové svalstvo, majú veľmi často slabé autochtónne chrbtové svalstvo, a preto sú často postihnutí chorobami chrbta.

Izolovaný tréning autochtónneho chrbtového svalstva prostredníctvom naťahovacích pohybov chrbta proti odporu s cielenou fixáciou

Výsledky rôznych štúdií teraz veľmi jasne ukazujú, že tréningové programy zamerané na posilnenie hlbokých svalov chrbta môžu eliminovať bolesti chrbta. Vzhľadom na ich primárnu funkciu vzpriamovania a stabilizácie chrbtice sa tieto svaly na rozdiel od kostrových svalov nedajú ľubovoľne sťahovať. Efektívny tréning, ktorý si vyžaduje izoláciu príslušných svalov pri zachovaní vysokej intenzity, je výrazne sťažený. Táto okolnosť je v konečnom dôsledku spôsobená vplyvom iných svalových skupín, ako sú ischiokrurálne extenzory bedrového kĺbu, ktoré z anatomických dôvodov často preberajú hlavnú záťaž pri extenzných pohyboch chrbta.

Na pozadí tohto problému sa v posledných dvoch desaťročiach uskutočnil intenzívny výskum vývoja vhodných tréningových zariadení s cieľom nájsť vhodné riešenie. Podľa porovnávacej štúdie Steele a kolegov by sa najlepšie tréningové efekty na posilnenie autochtónneho chrbtového svalstva dali dosiahnuť pomocou špeciálneho, strojového fixačného systému. Výsledný extenzný pohyb je dosiahnutý takmer výlučne autochtónnymi extenzormi chrbta. Tento systém tvorí základ tréningového programu Dr. Alfen.

Detailne, pri tréningu dolnej časti chrbta vedie dorzálna stabilizácia panvy k zvýšenej aktivácii extenzorov chrbta. Polosed pacienta tiež obmedzuje a výrazne znižuje funkciu extenzorov bedrového kĺbu a iných svalov dolných končatín. Rovnaké princípy platia aj pre cielené posilňovanie autochtónnych krčných svalov. Diferencovaný systém fixačných opatrení tiež zaisťuje maximálne svalové vyčerpanie v oblasti lokálnych extenzorov. Pomocou izometrických silových testov možno ukázať aktuálnu silu chrbta a tým aj potenciálne deficity a nerovnováhy.

Optimálne výsledky a tréning s nízkym rizikom prispôsobený diagnózam pacienta

V dôsledku akútnych ťažkostí alebo rôznych degeneratívnych zmien chrbtice nie je často možné, aby pacienti trénovali v plnom rozsahu pohybu (ROM) a s maximálnou intenzitou. Preto je vhodné najmä na začiatku terapie prispôsobiť rozsah pohybu a tréningové váhy aktuálnym symptómom a základným morfologickým zmenám chrbtice. Je dokázané, že tréning s menšou ROM nemá za následok znížený tréningový stimul. Štúdie ukázali, že tréning s obmedzeným rozsahom pohybu zvyšuje silu extenzie v plnom rozsahu (tj mimo maximálneho rozsahu pohybu). V dôsledku toho môžu byť tréningové protokoly prispôsobené rôznym diagnózam a symptómom, bez toho, aby sa minimalizoval účinok na autochtónne svaly. Z našich dlhoročných skúseností je správna voľba a rozšírenie rozsahu pohybu v kombinácii s prispôsobeným progresívnym zvyšovaním tréningových váh dôležitou zárukou pre optimálne výsledky terapie. So softvérom Alflexus, ktorý obsahuje predvolené nastavenia pre 240 diagnóz, sme vyvinuli systém, ktorý podporuje terapeuta v optimálnom riadení tréningu nastavením cielených tréningových stimulov a minimalizovaním rizika pre akútnych pacientov.

Frekvencie a intenzity tréningu

Podľa aktuálnych údajov postačujú na dosiahnutie optimálnych výsledkov terapie 1-2 tréningové jednotky týždenne s vysokými intenzitami a tým aj maximálnym svalovým vyčerpaním. Zaujímavé je, že pri vykonávaní viacerých sérií cvikov nebolo možné pozorovať žiadnu pridanú hodnotu, takže stačí jedna séria na tréning s vysokou intenzitou a maximálnym vyčerpaním.

Dôležité je však pri zvyšovaní hmotnosti zaradiť aktuálny stav bolesti a pohody a terapiu začať so submaximálnou intenzitou. Aby sa stav pacienta čo najviac zlepšil a dlhodobo stabilizoval, je potrebná terapia minimálne 18 jednotiek. Ako je však uvedené vyššie, adaptácia na štrukturálne zmeny u každého pacienta je najdôležitejším a v konečnom dôsledku rozhodujúcim faktorom úspešnej rehabilitácie. Pacienti s herniou platničiek by napríklad mali cvičiť inak ako tí s degeneratívnymi zmenami chrbtice.

Systematické metaanalýzy a prehľady preukázali klinickú účinnosť izolovaného tréningu hlbokých chrbtových svalov na stavy chrbta a krku. Podľa štúdií takýto izolačný tréning viedol k veľmi významnému zlepšeniu symptómov a fyzických porúch, vrátane úplného oslobodenia od bolesti. Údaje z novšej práce tiež ukazujú, že herniované platničky sa môžu efektívnejšie regenerovať a udržateľne vyliečiť izolovaným tréningom s vyváženou dávkou záťaže. Úspešnosť liečby bolestí chrbta je o to lepšia, o čo väčší je nárast sily v hlbokých chrbtových svaloch.

Klinické údaje od Dr. Centrum chrbtice Alfen

Klinické údaje z praxe Dr. Alfen ukazuje, že v priemere viac ako 88 % doteraz liečených pacientov hlásilo významné zlepšenie symptómov. Na pozadí jasných chirurgických indikácií pre väčšinu pacientov (napr. v prípade ťažkých herniovaných platničiek alebo stenóz) sú tieto výsledky obzvlášť cenné. Na základe našich dlhoročných skúseností sme preto presvedčení, že minimálne 90 % operácií medzistavcových platničiek sa dá vyhnúť.

V nedávnych štúdiách o účinnosti rôznych klinických obrazov je zrejmé, že dokonca aj pri degeneratívnych ochoreniach, ako je stenóza alebo spondylolistéza miechového kanála, alebo dokonca s herniou platničiek s relatívnymi chirurgickými indikáciami, možno stále dosiahnuť výrazné zlepšenie symptómov v približne 90% pacientov. Zároveň sa ukázalo, že kvalita úľavy od bolesti sa s pribúdajúcim vekom, progresívnou degeneráciou chrbtice a predlžujúcim sa trvaním symptómov mierne znižuje. Pre optimálny úspech liečby by sa preto izolovaný tréning lumbálnych extenzorov mal začleniť do raného priebehu terapie a tiež by sa mal čoraz častejšie používať pri prevencii bolestí chrbta. Ukázala to štúdia trvalej udržateľnosti že s mesačným udržiavacím tréningom po terapii je možné udržať úroveň symptómov aj úroveň sily počas niekoľkých rokov. Štúdia na pacientoch s ťažkosťami v oblasti krčnej chrbtice, ako aj migrénou, závratmi a tinnitom dospela k podobne dobrým klinickým výsledkom.

Výsledky a význam: Metaanalýza klinickej účinnosti izolovaného tréningu predĺženia bedrového kĺbu u pacientov s chronickou nešpecifickou bolesťou chrbta. Výsledky ukazujú, že táto forma tréningu prináša výrazné zlepšenie bolesti a funkčnosti. Optimálna sa zdá tréningová frekvencia 1-2 jednotky týždenne v plnom alebo obmedzenom rozsahu pohybu.

„Koreluje zmena izolovanej funkcie extenzorov bedrového kĺbu s dobrým klinickým výsledkom? Sekundárna analýza údajov o zmene v sile izolovanej extenzie bedrového kĺbu, bolesti a invalidite pri chronickej bolesti dolnej časti chrbta“(Steele et al., Disabil Rehabil, 2018)

Výsledky a relevantnosť: Štúdia o vzťahu medzi zlepšením bolesti a dosiahnutým prírastkom sily v driekových extenzoroch. Autori zo svojich výsledkov usudzujú, že zníženie bolesti je spôsobené najmä zvýšením sily v autochtónnych extenzoroch bedrového kĺbu. Izolovaný tréning týchto svalov by preto mal byť hlavným cieľom úspešnej terapie chrbta.

“Môže špecifická záťaž prostredníctvom cvičenia zabezpečiť hojenie alebo regeneráciu medzistavcovej platničky?”(Steele J a kol., Spine J, 2015)

Výsledky a relevantnosť: Prehľadný článok o vzťahu medzi špecifickým izolovaným tréningovým zaťažením a regeneráciou disku. Podľa počiatočných laboratórnych štúdií na zvieratách sa zistilo, že tréningové protokoly s vysokými váhami a nízkou tréningovou frekvenciou vedú k regenerácii medzistavcových platničiek. Príliš vysoké frekvencie však môžu mať opačný účinok a spôsobiť trvalé poškodenie medzistavcových platničiek.

„Prehľad špecifickosti cvičení určených na kondicionovanie bedrových extenzorov“ [15] (Steele et al., PM R, 2013)

Results & Relevance: Prehľadový článok o porovnaní rôznych foriem tréningu a ich účinnosti s ohľadom na cielený tréning autochtónneho chrbtového svalstva. V závere autori zdôrazňujú, že cielený tréning je možný len s vhodnými fixačnými systémami, ktoré znižujú aktivitu pomocných svalov ako sú extenzory bedrového kĺbu.

„Dá sa operácii chrbtice predísť agresívnym posilňovaním? Prospektívna štúdia cervikálnych a lumbálnych pacientov“  (Nelson BW a kol., Arch Phys Med Rehabil, 1999)

Výsledky a relevancia: Pacienti s chronickou bolesťou krčnej alebo driekovej chrbtice a jasnými chirurgickými indikáciami absolvovali liečebnú tréningovú terapiu s izolovaným posilňovaním bedrových a krčných extenzorov. Viac ako 92 % pacientov sa vďaka tomu dokázalo vyhnúť operácii.

„Klinické účinky intenzívneho, špecifického cvičenia na chronickú bolesť dolnej časti chrbta: kontrolovaná štúdia 895 po sebe nasledujúcich pacientov s 1-ročným sledovaním“ (Nelson a kol., Orthopedics, 1995)

Výsledky a relevantnosť: Viac ako 76 % liečených pacientov vykazovalo dobré až vynikajúce výsledky. Pacienti vyžarujúci do nôh hlásili zlepšenia podobné tým, ktorí mali izolovanú bolesť chrbta. Po jednom roku si 94 % pacientov dokázalo udržať svoj stav a boli s výsledkom spokojní.

„Zmeny izometrickej sily a rozsahu pohybu izolovanej krčnej chrbtice po ôsmich týždňoch klinickej rehabilitácie“  (Highland et al., Spine, 1992)

Výsledky a relevantnosť: Pacienti s rôznymi ťažkosťami v oblasti krčnej chrbtice dosiahli významné zlepšenie symptómov pri súčasnom zlepšení ich izometrických hodnôt sily. Výsledky tejto štúdie ukazujú, že táto forma tréningu môže byť použitá aj pri liečbe pacientov s krčnou chrbticou s malým rizikom.

„Randomizovaná kontrolovaná štúdia cvičenia s obmedzeným rozsahom pohybu bedrovej extenzie pri chronickej bolesti dolnej časti chrbta“ [25] (Steel a kol., Spine, 2013)

Výsledky a relevantnosť: Pacienti cvičili buď s plným rozsahom pohybu, alebo s obmedzeným rozsahom pohybu. Obe skupiny vykazovali vynikajúce klinické výsledky. Medzi skupinami nebol žiadny významný rozdiel. Výsledky tejto štúdie ukazujú, že rozsah pohybu možno prispôsobiť klinickému obrazu bez straty účinnosti.

Použité literárne zdroje pochádzajú z vedeckých časopisov, ktoré využívajú proces peer-review. Všetky články možno nájsť v databáze „PubMed“ na ďalšie hĺbkové štúdium.

 1. Steele J, Bruce-Low S, Smith D. Prehodnotenie hypotézy dekondície pri bolestiach dolnej časti chrbta: prehľad dôkazov z triumvirátu výskumných metód o špecifickej dekondícii extenzorov bedrového kĺbu. Súčasný lekársky výskum a názor. 2014; 30(5):865-911.
 2. Steele J, Bruce-Low S, Smith D. Prehľad klinickej hodnoty tréningu odporu izolovanej extenzie bedrového kĺbu pri chronickej bolesti dolnej časti chrbta. PM R. 2015; 7(2): 169-87.
 3. Fernandez-de-las-Penas C, Albert-Sanchis JC, Buil M, Benitez JC, et al. Prierezová plocha cervikálneho multifidového svalu u žien s chronickou bilaterálnou bolesťou krku v porovnaní s kontrolami. Časopis ortopedickej a športovej fyzickej terapie. 2008; 38(4):175-80.
 4. Elliott JM, Pedler AR, Jull GA, a kol. Pri traumatickej a netraumatickej bolesti krku existujú rozdielne zmeny v zložení svalov. Chrbtica. 2014; 39(1):39-47.
 5. Le Cara EC, Marcus RL, Dempsey AR a kol. Morfológia verzus funkcia: vzťah medzi lumbálnym multifidus intramuskulárnym tukovým tkanivom a svalovou funkciou u pacientov s bolesťou dolnej časti chrbta. Archív telovýchovného lekárstva a rehabilitácie. 2014;95(10):1846-52.
 6. Teichtahl AJ, Urquhart DM, Wang Y, a kol. Infiltrácia tuku do paraspinálnych svalov je spojená s bolesťou dolnej časti chrbta, invaliditou a štrukturálnymi abnormalitami u dospelých v komunite. Spine Journal. 2015; 15(7): 1593-601.
 7. Masse-Alarie H, Beaulieu LD, Preuss R, a kol. Kortikomotorická kontrola bedrových multifidus svalov je narušená pri chronickej bolesti dolnej časti chrbta: súbežné dôkazy z ultrazvukového zobrazovania a dvojitej pulznej transkraniálnej magnetickej stimulácie. Experimentálny výskum mozgu. 2016; 234(4):1033-45.
 8. Ekin EE, Kurtul Yildiz H, Mutlu H. Distribúcia lumbálnej multifidovej svalovej atrofie a koexistencie diskovej hernie na základe veku a pohlavia: štúdia MRI u 2028 pacientov. Diagnostická a intervenčná rádiológia. 2016; 22(3):273-6.
 9. Fortin M, Lazary A, Varga PP a kol. Asociácia medzi morfológiou paraspinálneho svalu, klinickými symptómami a funkčným stavom u pacientov s lumbálnou spinálnou stenózou. European Spine Journal. 2017; 26(10):2543-51.
 10. Hicks GE, Morone N, Weiner DK. Degeneratívne ochorenie bedrového disku a fazety u starších dospelých: prevalencia a klinické koreláty. Chrbtica. 2009;34(12):1301-6.
 11. Teichtahl AJ, Urquhart DM, Wang Y, a kol. Fyzická nečinnosť je spojená s užšími bedrovými medzistavcovými platničkami, vysokým obsahom tuku v paraspinálnych svaloch a bolesťami a invaliditou krížov. Výskum a terapia artritídy. 2015; 17:114.
 12. Dahlqvist JR, Vissing ČR, Hedermann G, a kol. Náhrada tuku paraspinálnych svalov starnutím u zdravých dospelých. Medicína a veda v športe a cvičení. 2017; 49(3):595-601.
 13. Hides JA, Stanton WR, McMahon S, a kol. Vplyv stabilizačného tréningu na prierezovú oblasť multifidus svalov u mladých elitných hráčov kriketu s bolesťou dolnej časti chrbta. Časopis ortopedickej a športovej fyzickej terapie. 2008; 38(3):101-8.
 14. Wasserman MS, Guermazi A, Jarraya M, a kol. Hodnotenie MRI chrbtice u športovcov, ktorí sa zúčastňujú letných olympijských hier v Rio de Janeiro 2016. BMJ Open Sport & Exercise Medicine. 2018; 4:e000335.
 15. Steele J, Bruce-Low S, Smith DA prehľad špecifickosti cvičení určených na kondicionovanie bedrových extenzorov. British Journal Sports Medicine. 2015; 49(5):291-7.
 16. Da Silva RA, Larivière C, Arsenault AB a kol. Stabilizácia panvy a poloha v sede zvyšujú špecifickosť cvikov na chrbát. Medicína a veda v športe a cvičení. 2009; 41(2):435-43.
 17. San Juan JG, Yaggie JA, Levy SS a kol. Účinky stabilizácie panvy na aktivitu bedrových svalov pri dynamickom cvičení. Journal of Strength and Conditioning Research. 2005; 19(4):903-7.
 18. Larivière C, DA Silva RA, Arsenault AB a kol. Špecifickosť stroja na cvičenie svalov chrbta u zdravých subjektov a subjektov s bolesťou chrbta. Medicína a veda v športe a cvičení. 2010; 42(3):592-9.
 19. Schomacher J, Falla D. Funkcia a štruktúra hlbokých cervikálnych extenzorových svalov u pacientov s bolesťou krku. Manuálna terapia. 2013; 18(5):360-6.
 20. Pollock ML, Graves JE, Bamman MM a kol. Frekvencia a objem silového tréningu: vplyv na silu extenzie krčka maternice. Archív telovýchovného lekárstva a rehabilitácie. 1993; 74(10):1080-6.
 21. Graves JE, Pollock ML, Carpenter DM, a kol. Kvantitatívne hodnotenie sily izometrickej extenzie bedrového kĺbu v plnom rozsahu pohybu. Chrbtica. 1990; 15(4):289-94.
 22. Graves JE, Pollock ML, Foster D, a kol. Vplyv tréningovej frekvencie a špecifickosti na izometrickú silu extenzie bedrového kĺbu. Chrbtica. 1990; 15(6):504-9.
 23. Robinson ME, Greene AF, O’Connor P a kol. Spoľahlivosť lumbálneho izometrického krútiaceho momentu u pacientov s chronickou bolesťou dolnej časti chrbta. Fyzická terapia. 1992; 72(3):186-90.
 24. Graves JE, Pollock ML, Leggett SH a kol. Silový tréning natiahnutia bedrového kĺbu s obmedzeným rozsahom pohybu. Medicína a veda v športe a cvičení. 1992; 24(1):128-33.
 25. Steele J, Bruce-Low S, Smith D, a kol. Randomizovaná kontrolovaná štúdia cvičenia s obmedzeným rozsahom pohybu bedrovej extenzie pri chronickej bolesti dolnej časti chrbta. Chrbtica. 2013; 38(15):1245-52.
 26. Pollock ML, Leggett SH, Graves JE, Jones A, Fulton M, Cirulli J. Vplyv odporového tréningu na silu extenzie bedrového kĺbu. American Journal of Sports Medicine. 1989; 17(5):624-9.
 27. Steele J, Bruce-Low S, Smith D, Jessop D, Osborne N. Odporový tréning izolovanej extenzie bedrového kĺbu zlepšuje silu, bolesť a postihnutie, ale nie výšku alebo zmenšenie chrbtice („plazenie“) u účastníkov s chronickou bolesťou krížov. Chrupavka. 2017c; 1:1947603517695614.
 28. Evans R, Bronfort G, Nelson B, Goldsmith CH. Dvojročné sledovanie randomizovanej klinickej štúdie manipulácie s chrbticou a dvoch typov cvičenia pre pacientov s chronickou bolesťou krku. Chrbtica. 2002; 27(21):2383-9.
 29. Steele J, Bruce-Low S, Smith D, Osborne N, Thorkeldsen A. Môže špecifické zaťaženie prostredníctvom cvičenia zabezpečiť hojenie alebo regeneráciu medzistavcovej platničky? Spine Journal. 2015; 15(10):2117-21.
 30. Steele J, Fisher J, Perrin C, Conway R, Bruce-Low S, Smith D. Koreluje zmena izolovanej funkcie extenzorov bedrového kĺbu s dobrým klinickým výsledkom? Sekundárna analýza údajov o zmene izolovanej sily natiahnutia bedrového kĺbu, bolesti a invalidity pri chronickej bolesti dolnej časti chrbta. Postihnutie a rehabilitácia. 2018; 12:1-9.
 31. Spang C, Wagenblast, Haas D, Alfen F. Klinický výsledok izolovaného tréningu odolnosti voči extenzii bedrového kĺbu pre chronickú bolesť dolnej časti chrbta – retrospektívna štúdia na 626 pacientoch; prezentované na Euro-spine Congress, 2017, Dublin, Írsko.
 32. Lokalizácia S. Efektívnosť izolovaného tréningu extenzií bedrového kĺbu v terapii pacientov s chronickými problémami chrbta a štrukturálnymi zmenami chrbtice. 2019; Julius-Maximilians-University of Würzburg: Bakalárska práca.
 33. Golonka W. Faktory ovplyvňujúce klinickú účinnosť terapie medicínskeho tréningu (MTT) podľa Dr. Alfenn u pacientov s diagnostikovanou herniou bedrového disku. 2019; Julius-Maximilians-University of Würzburg: Bakalárska práca.
 34. Barth E. Účinnosť izolovaného tréningu extenzie bedrového kĺbu u pacientov s lumbálnou stenózou. 2020; Julius-Maximilians-University of Würzburg: Bakalárska práca.
 35. Köber D. Účinnosť izolovaného tréningu bedrových flexorov u pacientov so spondylolistézou. 2020; Julius-Maximilians-University of Würzburg: Bakalárska práca.
 36. Jambour N. Udržateľnosť liečebnej tréningovej terapie podľa Dr. Alfen u pacientov s bolesťou bedrovej chrbtice – experimentálna následná štúdia. 2020; Julius-Maximilians-University of Würzburg: Bakalárska práca.
 37. Rúrka F. Účinnosť izolovaného tréningu cervikálnych extenzorov u pacientov s migrénou, závratmi a tinnitom. Julius-Maximilians-University of Würzburg: Bakalárska práca.
 38. Nelson BW, Carpenter DM, Dreisinger TE a kol. Dá sa operácii chrbtice predísť agresívnym posilňovaním? Prospektívna štúdia cervikálnych a bedrových pacientov. Archív telovýchovného lekárstva a rehabilitácie. 1999; 80(1):20-5.
 39. Nelson BW, O’Reilly E, Miller M a kol. Klinické účinky intenzívneho, špecifického cvičenia na chronickú bolesť dolnej časti chrbta: kontrolovaná štúdia 895 po sebe nasledujúcich pacientov s 1-ročným sledovaním. Ortopédia. 1995; 18(10):971-81.